Προκήρυξη ΠΜΣ Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: Προκήρυξη ΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)» 2016-2017


Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προσκαλεί υποψήφιους για την υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» ΦΕΚ 2613/24-8-2016 Τεύχος Β’, που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής και έχει διάρκεια τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος γίνεται από ίδιους πόρους (δίδακτρα).


Τα θεωρητικά μαθήματα θα διεξάγονται με διαφάνειες, video και θα περιλαμβάνουν αρχές της Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομίας, επεμβατικές πράξεις και προσπελάσεις όλων των περιοχών του σώματος.


Τα πρακτικά μαθήματα θα περιλαμβάνουν ανατομές σε πτώματα και πτωματικά παρασκευάσματα που θα διενεργηθούν στο Ανατομείο του Α.Π.Θ. καθώς επίσης και κλινική-χειρουργική εξάσκηση σε αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Κλινικές.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.surgicalanatomy.gr

Πρόσφατα άρθρα: